Logo Unidevelopment

Raporty bieżące

Raporty z systemu ESPI

ESPI, czyli Elektroniczny System Przekazywania Informacji, jest to system informatyczny, którego operatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego, umożliwiający przekazywanie przez spółki publiczne do wiadomości publicznej informacji wskazanych w przepisach powszechnie wiążącego prawa (ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

Poniżej zamieszczamy raporty opublikowane w ramach ESPI:


 

Raporty z systemu EBI

Elektroniczna Baza Informacji (EBI) jest to system, którego operatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, służący do przekazywania informacji bieżących i okresowych wynikających z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a także raportów dotyczących zasad ładu korporacyjnego przez spółki notowane na rynku regulowanym GPW a także emitentów obligacji podlegających autoryzacji lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

Poniżej zamieszczamy raporty opublikowane w ramach EBI: