Logo Unidevelopment

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Poleć nas znajomym i odbierz voucher do Galerii Słonecznej”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Poleć nas znajomym i odbierz voucher do Galerii Słonecznej”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Poleć nas znajomym i odbierz voucher do Galerii Słonecznej” (dalej zwanej „Promocją”).
  1. Organizatorem Promocji jest Nowa Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 03-285 Warszawa ul. Ludwika Kondratowicza 37, NIP: 5213578406, REGON: 142567076, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908454 (dalej zwana „Organizatorem”).
  1. Promocja obejmuje zasady przyznawania voucherów do Galerii Słonecznej w Radomiu, o których mowa w Rozdziale 4 Regulaminu w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 kwietnia 2012 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377 (dalej zwana „Umową Deweloperską) na warunkach określonych w Regulaminie.
  1. Promocja dotyczy lokali mieszkalnych w inwestycji „Osiedle Idea Venus”, znajdującej się przy ul. Listopadowej  w Radomiu, których sprzedawcą jest Organizator dalej zwane „Lokalami”.
  1. Promocja trwa od dnia 18.02.2023  do dnia 27.03.2023 roku.

   Promocja dla pierwszych 10 osób, które podpiszą umowę deweloperską

 

2. UCZESTNICY PROMOCJI

  1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, które w okresie obowiązywania Promocji mają już zawartą z Organizatorem ważną umowę deweloperską (dalej jako „Uczestnik Polecający”) oraz pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem Lokalu w inwestycji „Osiedle Idea Venus” („Uczestnik Polecony").
  1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Promocji oraz w okresie o jakim mowa w ust. 1.5. polecić Organizatorowi klienta („Uczestnik Polecający”), który to klient („Uczestnik Polecony") powoła się na polecenie od Uczestnika Polecającego oraz zawrze z Organizatorem umowę rezerwacyjną na Lokal, a następnie w okresie w umowie rezerwacyjnej wskazanym zawrze umowę deweloperską. Przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez Uczestnika Polecającego jest fakt, iż polecenie nie jest związane z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowi dla niego przychodu z tytułu tej działalności.

 

4. VOUCHERY I ICH WYDANIE

  1. Uczestnik Polecający który spełni warunki o jakich mowa w ust. 3.1. uprawniony jest do otrzymania od Organizatora vouchera na okaziciela o wartości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto, uprawniającego go do wykorzystania go na towary i usługi w  Galerii Handlowej Słoneczna w Radomiu.
  2. Dokonanie płatności z wykorzystaniem vouchera za towary i usługi może nastąpić w okresie 1 (jednego) roku od daty jego aktywacji tj. 27.03.2023 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach szczegółowo opisanych w Regulaminie Karty Podarunkowej Galerii Handlowej Słoneczna w Radomiu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  3. Voucher Uczestnik Polecający może odebrać w Biurze Sprzedaży Organizatora przy ul. Listopadowej 5,  26-601 Radom, wyłącznie po spełnieniu warunku określonego w ust. 3.1.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo w wybrany przez siebie sposób do weryfikacji zależności pomiędzy Uczestnikiem Polecającym, a Uczestnikiem Polecanym.
  5. Uczestnik Polecający potwierdzi własnoręcznym podpisem odbiór vouchera oraz fakt spełnienia warunków z pkt 3.

 

5. ZNIŻKI NA LOKAL

  1.  Uczestnik Polecony przez Uczestnika Polecającego w związku z objęciem go Promocją jest uprawniony do skorzystania przy zakupie Lokalu w inwestycji „Osiedle Idea Venus” ze zniżki zgodnie z określającym wysokości zniżek Regulaminie dostępnym w biurze sprzedaży Organizatora.
  2. Zniżkę Uczestnik Polecony otrzymać może najpóźniej do momentu podpisania umowy deweloperskiej.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.
  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Nowa Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 03-285 Warszawa ul. Ludwika Kondratowicza 37, z dopiskiem na kopercie „Poleć nas znajomym i odbierz voucher do Galerii Słonecznej”.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego lub nieskorzystanie z procedury reklamacyjnej nie narusza prawa uczestników do dochodzenia  roszczeń w sądzie powszechnym.

 

7. DANE OSOBOWE

  1. Organizator oświadcza, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”):
  2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: NOWA IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa)
  3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z jego treścią, w celu niezbędnym do wykonania umowy (realizacji Promocji);
   2. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO zgodnie z jego treścią, w celu wywiązania się przez administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych.
  4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą:  
   1. osoby upoważnione przez administratora, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać obowiązki w imieniu administratora wynikające z przepisów obowiązującego prawa oraz z Regulaminu Promocji,
   2. podmioty przetwarzające takie jak: biura rachunkowe, kancelarie prawne, banki, którym zostaną udostępnione dane w celu niezbędnym do realizacji Promocji, której Uczestnik jest stroną i/lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa, do przestrzegania których zobowiązany jest administrator.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu udziału w Promocji tj. przez okres 10 lat, liczony od dnia zdarzenia wywołującego szkodę.
  6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
  1. Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  1. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Biurze Sprzedaży Organizatora. Na życzenie uczestnika egzemplarz regulaminu może być wydany temu uczestnikowi przy zawarciu Umowy deweloperskiej, o której mowa w art. 3.1.
  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu, jednak dokonywane zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 1. INFORMACJA O TYM, KIM JESTEŚMY I O REGULAMINIE

 

  1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do kart podarunkowych wydawanych przez EML Payments Europe Limited (będącą spółką prawa brytyjskiego, wpisaną do rejestru UK Companies House pod numerem 05852181), z siedzibą w Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, Anglia, B1 2LP („EML”), z których można korzystać w Centrum Handlowym („Dystrybutor”), dla którego została wydana Karta oraz którego nazwa widnieje na przedniej stronie Karty. 
  2. Użyte w Regulaminie pojęcia „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do EML. Użyte w Regulaminie pojęcia „Ty” lub „Twój” odnoszą się do osoby dokonującej zakupu lub korzystającej z danej Karty podarunkowej.
  3. Niniejszy dokument zawiera postanowienia regulujące posiadanie i używanie Twojej Karty podarunkowej.  Umowa zawarta na podstawie Regulaminu obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy, licząc od daty zakupu Karty podarunkowej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. W całym procesie komunikacji między Tobą a nami używany będzie język polski.
  4. Kupując lub korzystając z Karty podarunkowej, wskazujesz nam, że akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu. Obowiązkiem nabywcy jest poinformowanie zamierzonego posiadacza Karty podarunkowej, że korzystanie z Karty podarunkowej podlega zasadom określonym w Regulaminie, jak również nabywca powinien dopilnować, żeby posiadacz karty postępował zgodnie z Regulaminem. 

 

 1. NASZE KARTY PODARUNKOWE

 

  1. Karta podarunkowa może być używana do płacenia za towary i usługi wyłącznie u konkretnych sprzedawców (w tym, w stosownych przypadkach, w restauracjach i siłowniach) zlokalizowanych w centrum handlowym Dystrybutora, dla którego Karta podarunkowa została wydana, którzy akceptują płatności kartami MasterCard oraz akceptują nasze Karty podarunkowe. Przed przystąpieniem do transakcji należy sprawdzić, czy dany sprzedawca akceptuje nasze Karty podarunkowe.
  2. Za towary lub usługi możesz zapłacić Kartą Podarunkową do wysokości aktualnego salda środków dostępnych na Karcie podarunkowej.
  3. Nasze Karty podarunkowe nie podlegają przepisom o usługach płatniczych ani przepisom regulującym pieniądz elektroniczny. Zakup Karty podarunkowej oznacza zakup instrumentu umożliwiającego dokonywanie zapłaty za towary i usługi na zasadach wskazanych w Regulaminie; Środki pieniężne przekazane nam jako zapłata za Kartę podarunkową nie stanowią depozytu.  Nie będziesz otrzymywać odsetek od salda Karty podarunkowej.
  4. Karta podarunkowa i jej saldo są ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty zakupu (lub od dnia, w którym przyjmiemy płatność za Twoje zamówienie w przypadku Kart podarunkowych zakupionych przez Internet). Karta podarunkowa straci ważność po upływie dwunastu miesięcy od daty jej zakupu (może jednak zostać przedłużona zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 11.2). W tym dniu Karta podarunkowa przestanie działać i nie będziesz już mógł z niej korzystać.
  5. Jeśli Karta podarunkowa została zakupiona w elektronicznym punkcie sprzedaży, maksymalna kwota, jaką można załadować na Karcie podarunkowej  jest określana przez odpowiednie centrum handlowe, jednakże nie może ona przekraczać kwoty:
    

Maks. limit doładowania (PLN)

4000zł

 

Informacje o maksymalnej kwocie doładowania dostępnej dla danego centrum handlowego można uzyskać,                   kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej. 

  1. Karta podarunkowa zostanie aktywowana w punkcie sprzedaży, a środki zostaną udostępnione do wykorzystania w ciągu jednej godziny od zakupu.
  2. Jeśli Karta podarunkowa została zakupiona za pośrednictwem kiosku wydającego karty, górny limit doładowania może się różnić w zależności od charakteru danego programu Karty podarunkowej. Karta podarunkowa zostanie aktywowana w punkcie sprzedaży, a środki zostaną udostępnione do wykorzystania w ciągu jednej godziny od zakupu.
  3. Jeśli Twoja Karta podarunkowa została zakupiona przez Internet, maksymalna kwota, jaką można załadować na Karcie podarunkowej, wynosi:

Maks. limit doładowania (PLN)

[1000].

 

 

  1. Karty podarunkowe zakupione online wymagają aktywacji po ich otrzymaniu. Kartę podarunkową można aktywować, kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej, lub odwiedzając stronę www.emlretail.com/balance. Środki zostaną udostępnione do wykorzystania w ciągu jednej godziny od aktywacji.
  2. Dodatkowe środki nie mogą zostać załadowane na Twoją Kartę podarunkową po pierwszym zakupie, z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu środków z transakcji na Kartę podarunkową. W takiej sytuacji zwrot środków na Kartę podarunkową nie zajmie więcej niż 3 dni od ich otrzymania przez EML od sprzedawcy.
  3. Salda kilku Kart podarunkowych można skonsolidować na jednej Karcie podarunkowej. Połączenie sald wielu Kart podarunkowych podlega opłacie administracyjnej określonej w punkcie 7 poniżej.

 

 1. PŁATNOŚĆ

 

  1. Zakup Karty Podarunkowej jest możliwy w centrum handlowym lub online (informacje o dokładnej lokalizacji punktu sprzedaży i kanałach sprzedaży dostępnych dla danego centrum handlowego można uzyskać, kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej).  Proces zakupu Kart przez Internet będzie uregulowany w osobnym regulaminie.
  2. Kartę podarunkową można opłacić w następujący sposób (według uznania odpowiedniego centrum handlowego):
   1. w przypadku zakupów dokonywanych osobiście:
    1. gotówką;
    2. kartą płatniczą lub
    3. przelewem,
   2. a w przypadku zakupów online:
    - kartą płatniczą
    - przelewem
  1. W przypadku płatności przelewem:
   1. nabywca zobowiązany jest do przelania środków na rachunek bankowy wskazany przez EML znajdujący się poza granicami Polski. Dodatkowe opłaty bankowe zostaną naliczone, jeśli Twój bank pobiera opłaty za międzynarodowe przelewy bankowe. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązującej kwoty opłaty;
   2. płatności za Karty podarunkowe można dokonać przelewem w PLN;
   3. prowizje bankowe za przelew powinny być poniesione przez nabywcę;
   4. czas zaksięgowania przelewu jest uzależniony od banku, z którego dokonywany jest przelew. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać dokładne informacje na temat czasu księgowania przelewu zagranicznego; oraz
   5. Karty podarunkowe zostaną wydane nabywcy w centrum handlowym, dla którego dane Karty podarunkowe  zostały wydane, w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym. EML poinformuje nabywcę o możliwości odebrania Kart(y) podarunkowej(-ych) w sposób uzgodniony z nabywcą.

 

 1.  KODY CLICK AND COLLECT

 

  1. Kod „Click and Collect” to alfanumeryczny kod, który po przekazaniu właściwej osobie działu obsługi klienta w centrum handlowym biorącym udział w programie, może zostać wymieniony na Kartę podarunkową. Zasady i warunki zamawiania kodów „Click and Collect” online są dostępne na stronie internetowej danego Dystrybutora.

 

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE IDENTYFIKACJI

 

  1. Zanim wystawimy Ci Kartę Podarunkową EML lub Dystrybutor działający w naszym imieniu poprosi Cię o podanie danych osobowych i dowodu Twojej tożsamości. Robimy to, aby zwalczać oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i inne przestępstwa finansowe. Używamy tych informacji także do identyfikacji Ciebie i Twojej Karty podarunkowej w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. Przechowujemy te informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne i wyłącznie do celów opisanych w punkcie 6 (Ochrona danych).
  2. Jeśli nie dostarczysz nam lub Dystrybutorowi (działającemu w naszym imieniu) żądanego dowodu tożsamości lub jeśli uznamy, że przedstawione dowody nie są wystarczające, możemy odmówić wydania Ci Karty podarunkowej. Nasza decyzja będzie ostateczna.

 

 1. OCHRONA DANYCH

Zobowiązujemy się zapewnić, że wszystkie posiadane przez nas dane osobowe będą przez cały czas bezpieczne, chronione i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. Informacje (które mogą obejmować wszelkie przekazane nam dane osobowe) mogą zostać ujawnione stronom trzecim w odniesieniu do Karty podarunkowej lub transakcji dokonanych z wykorzystaniem Karty podarunkowej, gdy jest to wymagane przez prawo, w celu obsługi Karty podarunkowej i przetwarzania transakcji, aby zapobiec przestępstwom finansowym, w celu świadczenia usług, o które zawnioskujesz, oraz, jeśli to konieczne, do powiadamiania Cię o wszelkich zmianach w usługach. Informacje te mogą być przekazywane również do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Więcej informacji dotyczących kwestii ochrony danych znajduje się w naszej polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie www.emlpayments.com/privacy/  

 1. OPŁATY I PROWIZJE

W poniższej tabeli przedstawiono opłaty i prowizje, które mają zastosowanie przy zakupie i korzystaniu z Kart podarunkowych:

Opis opłaty administracyjnej

Wysokość opłaty (PLN)

Za ręczną ingerencję związaną z przywróceniem ważności wygasłej Karty podarunkowej.

[20]

Koszt nowej Karty podarunkowej i ręcznej ingerencji związanej z wymianą zgubionej, skradzionej lub uszkodzonej Karty podarunkowej.

[20]

Koszt konsolidacji salda dwóch lub więcej Kart podarunkowych.

[5] za konsolidację sald dwóch Kart podarunkowych; oraz

[1] za skonsolidowanie salda każdej kolejnej Karty podarunkowej

Obowiązująca opłata zostanie potrącona z salda Twojej Karty podarunkowej, chyba że poinformujesz nas, że chcesz uiścić stosowną opłatę osobno.

 

 1. JAK KORZYSTAĆ Z KARTY PODARUNKOWEJ

 

  1. Przed użyciem Karty podarunkowej osoba, która będzie z niej korzystać, musi podpisać ją na odwrocie, jeżeli miejsce na podpis zostało przewidziane na Karcie podarunkowej.
  2. Będziemy uprawnieni do założenia, że transakcja została przez Ciebie autoryzowana, jeśli:
   1. pasek magnetyczny na Karcie podarunkowej został przeciągnięty w terminalu przez sprzedawcę; oraz
   2. istnieje podpisany paragon.
  3. Zwykle otrzymamy powiadomienie o Twojej autoryzacji za pomocą wiadomości elektronicznej zgodnie z zasadami i procedurami Mastercard.
  4. Po otrzymaniu przez nas Twojego polecenia wykonania transakcji, jej zatrzymanie lub cofnięcie nie jest możliwe. Więcej informacji znajduje się w punkcie 15. Wartość transakcji odejmiemy od salda pozostałego na Karcie podarunkowej.
  5. Karta podarunkowa może być wykorzystana do pełnej lub częściowej płatności za zakupy. W przypadku płatności częściowej osoba korzystająca z Karty podarunkowej będzie zobowiązana do zapłaty pozostałej kwoty zakupu środkami alternatywnymi, na przykład gotówką, kartą debetową lub kredytową.

 

 1. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z KART PODARUNKOWYCH

 

  1. Nie możesz używać Karty podarunkowej u sprzedawców nieuczestniczących w programie.
  2. Karta podarunkowa:
   1. nie może być uzupełniana po użyciu;
   2. nie może być używana do transakcji zbliżeniowych;
   3. nie może być używana do wypłaty gotówki w bankomatach, bankach ani innych instytucjach;
   4. nie może być używana w celu zakupu obcej waluty;
   5. nie może być używana w celu zakupu naszych Kart podarunkowych; oraz
   6. nie może być używana do sprzedaży wysyłkowej, telefonicznej, internetowej ani innych transakcji niedokonywanych osobiście (z kasami samoobsługowymi włącznie).
  3. Karta podarunkowa nie jest:
   1. powiązana z kontem bankowym;
   2. kartą gwarancyjną czeku;
   3. kartą obciążeniową („charge”) ani
   4. kartą kredytową.
  4. Od salda Karty podarunkowej nie są naliczane odsetki.
  5. Karta podarunkowa nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość ani nie nadaje się do wykorzystania w celu identyfikacji.
  6. Karta podarunkowa nie może być używana do preautoryzowanych regularnych płatności, hazardu ani jakichkolwiek nielegalnych celów.
  7. Możemy ograniczyć możliwość korzystania przez Ciebie z Twojej Karty podarunkowej, jeśli:
   1. Karta podarunkowa zostanie użyta w celach oszukańczych lub na potrzeby innych nielegalnych działań albo będzie w jakikolwiek sposób powiązana z takimi działaniami; lub
   2. użytkownik naruszy lub w inny sposób nie będzie przestrzegać postanowień Regulaminu.

 

 1. ZARZĄDZANIE KARTĄ PODARUNKOWĄ

 

  1. Saldo dostępne na Karcie podarunkowej będzie pomniejszane o wartość każdej płatności dokonanej z użyciem Karty podarunkowej. Gdy użyjesz Karty podarunkowej do zapłaty za towary lub usługi, wartość transakcji zostanie zapłacona sprzedawcy lub dostawcy usług za pośrednictwem systemu Mastercard.
  2. Jeśli spróbujesz dokonać płatności na kwotę przekraczającą saldo pozostałe na Karcie podarunkowej, transakcja zostanie odrzucona. Jeśli znasz saldo pozostałe na Karcie podarunkowej, możesz dokonać częściowej płatności w sposób opisany w punkcie 8.5 powyżej.
  3. Możesz sprawdzić dostępne saldo na swojej Karcie podarunkowej lub zobaczyć zestawienie ostatnich transakcji:
   1. odwiedzając stronę www.emlretail.com/balance i korzystając z usługi zapytania o saldo;
   2. kontaktując się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej (prosimy pamiętać, że mogą zostać naliczone opłaty za połączenia; w celu ich ustalenia skontaktuj się ze swoim dostawcą usług telefonicznych); lub
   3. gdy Twoja Karta podarunkowa ma kod QR, skanując smartfonem kod QR, który jest widoczny na odwrocie Karty podarunkowej (usługa obsługiwana przez urządzenia z systemem operacyjnym Apple iOS i Android lub Windows Phone). Prosimy pamiętać, że mogą zostać naliczone opłaty za przesył danych; w celu ich ustalenia skontaktuj się ze swoim dostawcą usług telefonicznych. 

 

 1. WAŻNOŚĆ KARTY PODARUNKOWEJ I PRAWO DO ODNOWIENIA

 

  1. Twoja Karta podarunkowa straci ważność po upływie dwunastu miesięcy od dnia, w którym została zakupiona; tę datę nazywamy dniem utraty ważności Twojej Karty podarunkowej. W dniu utraty ważności Twoja Karta podarunkowa przestanie działać i nie będziesz już mógł z niej korzystać. Stracisz możliwość korzystania ze środków pozostałych na Twojej Karcie podarunkowej w dniu utraty ważności Karty podarunkowej. Dlatego zachęcamy do wykorzystania całego salda Karty podarunkowej przed jej wygaśnięciem
  2. Przez okres 90 dni od dnia utraty ważności Twojej Karty podarunkowej możesz zażądać przywrócenia salda, które pozostało na niej w momencie utraty ważności, pod warunkiem uiszczenia opłaty określonej w punkcie 7 (Opłaty i prowizje). Jeśli zdecydujesz się poprosić o przywrócenie i wniesiesz odpowiednią opłatę, saldo Twojej Karty podarunkowej zostanie przywrócone i pozostanie ważne przez okres 90 dni od dnia, w którym poprosiłeś o przywrócenie.
  3. Przed przywróceniem stosownego salda możemy poprosić Cię o przedstawienie nam lub Dystrybutorowi (działającemu w naszym imieniu) dowodu posiadania Karty podarunkowej, a także możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości.
  4. Jeśli nie masz pewności, jaki jest dzień utraty ważności Twojej Karty podarunkowej, skontaktuj się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej.

 

 1. TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY I PROCEDURA ZWROTU ŚRODKÓW

 

  1. Jeśli Karta podarunkowa została kupiona przez Internet, pierwotny nabywca Karty podarunkowej będący konsumentem może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Karty podarunkowej, bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Jeśli jesteś konsumentem i kupiłeś swoją Kartę podarunkową przez Internet i chcesz odstąpić od umowy, skontaktuj się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej lub postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 12.2 poniżej.
  2. Do zachowania terminu wskazanego w punkcie 12.1. wystarczy wysłanie pocztą oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient, który odstępuje od umowy na zasadach wskazanych w punkcie 12.1, może wykazać, że jest pierwotnym nabywcą, dołączając do oświadczenia o odstąpieniu od umowy paragon lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający zakup Karty podarunkowej. Pierwotny nabywca jest zobowiązany do zwrotu Karty podarunkowej, w odniesieniu do której odstąpił od umowy. Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę pocztową, zawierającą Kartę podarunkową, należy wysłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:

[EML Payments Europe Limited

Brindleyplace, 4th Floor,

Birmingham, B1 2LP

Wielka Brytania]

Koszty zwrotu Karty podarunkowej pokrywa pierwotny nabywca. EML nie przyjmuje przesyłek pocztowych wysłanych za pobraniem.

  1. Wszelkie środki, które należy zwrócić pierwotnemu nabywcy zgodnie z punktem 12.1, zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jakie zostały otrzymane. Jeśli przykładowo pierwotny nabywca zdecydował się zapłacić za Kartę podarunkową przy użyciu karty debetowej lub kredytowej, środki zostaną zwrócone na tę samą kartę debetową lub kredytową. Zwrot środków pierwotnemu nabywcy nastąpi po otrzymaniu Karty podarunkowej lub dowodu jej zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  2. Jeśli Karta podarunkowa została zakupiona w centrum handlowym, a nabywca w celu zakupu Karty podarunkowej był zobowiązany do podania swoich danych osobowych, pierwotny nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy o Kartę podarunkową w ciągu 14 dni od jej nabycia. W takich okolicznościach, jeśli jesteś pierwotnym nabywcą i chcesz odstąpić od umowy o Kartę podarunkową, zwróć ją do biura obsługi klienta we właściwym centrum handlowym. Odstąpienie od umowy o Kratę podarunkową jest możliwe jedynie jeżeli:
   1. Karta podarunkowa nie była używana, tj. saldo dostępnych środków musi być takie samo, jak kwota doładowania Karty w dniu jej zakupu;
   2. do Karty podarunkowej dołączysz oryginalny paragon;
   3. Karta podarunkowa zostanie zwrócona do biura obsługi klienta we właściwym centrum handlowym w ciągu czternastu dni od daty zakupu;
   4. jeśli Karta podarunkowa została doładowana kartą płatniczą, pierwotny nabywca przedstawi kartę płatniczą o takim samym numerze, co karta, której użyto do doładowania Karty podarunkowej.
  3. Zwrot środków na Kartę podarunkową nastąpi w taki sam sposób, w jaki została doładowana. Jednak w zależności od decyzji centrum handlowego, w którym Karta została doładowana, sposoby zwrotu gotówki mogą się różnić (szczegółowe informacje są dostępne w poszczególnych centrach handlowych lub w Dziale obsługi klienta pod numerem +48 22 490 6923  (opłaty za połączenie są naliczane przez operatora sieci).

 

 1. BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE KARTY PODARUNKOWEJ I JEJ DANYCH

 

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swojej Karty podarunkowej i związanych z nią danych. Podejmuj wszelkie stosowne kroki, aby zapobiec utracie, kradzieży lub niewłaściwemu wykorzystaniu Karty podarunkowej i związanych z nią danych. Nie ujawniaj nikomu szczegółów związanych z Kartą podarunkową, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to absolutnie konieczne, na przykład podczas dokonywania transakcji lub przekazywania Karty podarunkowej innej osobie jako prezent.

 

 1. ZAGUBIONE, SKRADZIONE I USZKODZONE KARTY PODARUNKOWE

 

  1. Jeśli Twoja Karta podarunkowa zostanie zgubiona, skradziona lub uszkodzona, zachęcamy do jak najszybszego skontaktowania się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej. Możemy poprosić Cię o podanie pewnych szczegółów w celu potwierdzenia, że jesteś upoważnionym posiadaczem Karty podarunkowej. Z zastrzeżeniem punktu 14.6 po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji:
   1. zablokujemy Twoją Kartę podarunkową, jeśli zgłosiłeś jej zgubienie lub kradzież; lub
   2. anulujemy Twoją Kartę podarunkową, jeśli zgłosiłeś jej uszkodzenie.
  2. W celu pomyślnej weryfikacji, o której mowa w punkcie14.1, musisz dostarczyć nam:
   1. numer Karty podarunkowej, która została Ci przekazana przy zakupie; lub
   2. informacje pozwalające nam zweryfikować tożsamość nabywcy karty (które zostały zapisane w systemie EML).
  3. Jeśli nie będziesz w stanie podać numeru Karty podarunkowej lub innych wymaganych informacji (co oznacza, że nie będzie możliwe znalezienie tej Karty podarunkowej w systemie EML), Karta nie zostanie zablokowana/anulowana i pozostaniesz odpowiedzialny za wartość wszystkich transakcji z wykorzystaniem Karty podarunkowej.
  4. Zablokowanie lub anulowanie Twojej Karty podarunkowej zapewni, że nie będzie można jej już używać.
  5. Po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji, opisanym w punkcie 14.1 powyżej, podejmiemy kroki w celu udostępnienia Ci zastępczej Karty podarunkowej we właściwym centrum handlowym, za opłatą określoną w punkcie 7 (Opłaty i prowizje).
  6. Zastępcze Karty podarunkowe:
   1. można odebrać tylko do daty ważności oryginalnej Karty podarunkowej, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona;
   2. są dostępne tylko wtedy, gdy oryginalna Karta podarunkowa, która została zgubiona, skradziona lub uszkodzona, została zakupiona w centrum handlowym prowadzącym elektroniczny punkt sprzedaży EML; oraz
   3. są ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty odebrania zastępczej Karty podarunkowej.
  7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 12.1 powyżej, nie ma zastosowania do zastępczych Kart podarunkowych.

 

 1. ZAKUPY U SPRZEDAWCÓW I SPORY TRANSAKCYJNE

 

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, legalność, jakość ani inne aspekty towarów lub usług zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej.
  2. Jeśli uważasz, że nie autoryzowałeś określonej transakcji, powinieneś skontaktować się jak najszybciej z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej.
  3. W pewnych okolicznościach na skutek błędu technicznego pomimo zainicjowania transakcji nie zostanie ona zakończona. W takim przypadku może to spowodować potrącenie wartości transakcji z salda Karty podarunkowej i uniemożliwienie skorzystania z tych środków; nazywamy to zawieszoną autoryzacją lub blokadą. W takich przypadkach, w celu przyspieszenia zwrotu środków, rekomendujemy skontaktowanie się z Działem obsługi klienta zgodnie z punktem 16 poniżej i przedstawienie dowodów wykazujących, że transakcja została anulowana lub cofnięta. 

 

 1. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

 

  1. Wszelkie zapytania związane z Kartą podarunkową należy kierować do Działu obsługi klienta w jeden z poniższych sposobów:
   1. dzwoniąc pod numer +48 12 251 82 11  (pamiętaj, że Twój dostawca usług telefonicznych może naliczyć dodatkowe opłaty za połączenie zgodnie ze swoimi stawkami);
   2. pisząc do Działu obsługi klienta — Customer Services, EML Payments Europe Limited, 4th Floor, 11 Brindley Pl, Birmingham B1 2LP, United Kingdom; lub
   3. kontaktując się z nami online na stronie www.emlretail.com/FAQ.
  2. Dział obsługi klienta jest dostępny w następujących godzinach:

od poniedziałku do soboty

w godzinach od 9:00 do 20:00

w niedziele handlowe

w godzinach od 10:00 do 20:00

 (Godziny według czasu środkowoeuropejskiego).

Jeśli chcesz zgłosić reklamację w związku z Kartą podarunkową, w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami, korzystając z wyżej podanych danych. Poprosimy Cię o wyjaśnienie przyczyny Twojego niezadowolenia. Zarejestrujemy Twoją reklamację i ją zbadamy. Wszelkie reklamacje związane z Kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez EML w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez posiadacza Karty podarunkowej. Posiadacz Karty podarunkowej zostanie powiadomiony o decyzji odnośnie do reklamacji pisemnie, na adres (w tym adres e-mail) wskazanym w reklamacji. Zaleca się dołączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne w załatwieniu reklamacji.

 1. PRAWO I SĄDY
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
  2. EML i posiadacz Karty podarunkowej podejmą próbę rozwiązania wszelkich sporów w drodze porozumienia między stronami. Wszelkie spory, których nie będzie można rozwiązać w ten sposób, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza Karty podarunkowej.